10 aspecte pe care un asociat trebuie să le cunoască!

Te-ai gândit să îți înființezi o societate în care să fii asociat unic sau te-ai gândit să fii asociat împreună cu alte persoane într-o societate?
Iată câteva aspecte importante cu privire la rolul și obligațiile pe care le are un asociat într-o entitate.

 1. Participarea la capitalul social:

Fiecare asociat al unei societăți trebuie să poată contribui la capitalul social al entității care se înființează. Aportul respectiv poate să aibă următoarele forme:

 • în numerar (sume de bani pe care asociatul se obligă să le transmită societății înființate)
 • în natură (bunurile aduse de asociați la constituirea societății sau ulterior, pe parcursul funcționării acesteia);
 • în industrie (este reprezentat de prestațiile în muncă sau serviciile pe care asociatul se obligă să le realizeze în cadrul societății, acestea trebuie să fie în concordanță cu pregătirea asociatului).

Atentie! Aportul fiecarui asociat trebuie consemnat în actul constitutiv.

 1. Limitare asociat unic într-un SRL:

O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată și, mai mult decât atât, o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

În aceasta privință, persoana fizică sau persoana juridică trebuie să declare pe propria răspundere că deține calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.
Pe de alta parte, există limitare și în ceea ce privește numărul maxim de asociați într-o societate cu răspundere limitată, acesta fiind de 50 de persoane.

 1. Întarzierea la depunerea aportului social:

În cazul în care un asociat nu depune sau întârzie să depună aportul social până la data stabilită, atunci acesta este răspunzător de daunele pricinuite, iar dacă aportul menționat a fost în numerar, atunci este obligat și la plata dobânzilor începând cu ziua în care trebuia să facă vărsământul.

 1. Repartizarea profitului:

La închiderea exercițiului financiar orice societate poate înregistra fie un profit (venituri > cheltuieli), fie o pierdere (venituri < cheltuieli). Asociatul/asociații unei societăți trebuie să participe atât la distribuirea profitului, cât și la suportarea și acoperirea pierderilor.

În condițiile în care societatea înregistrează profit, după întocmirea situațiilor financiare, acesta se poate distribui asociatului/asociaților sub forma de dividende.
Acestea se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă în actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel.
Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generala a asociaților sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.
Atentie! Dividendele nu se pot distribui decât după încheierea și aprobarea situațiilor financiare.

 1. Calitatea de angajat în societate:

Legislația în vigoare prevede faptul că asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societății cu răspundere limitată al cărui asociat unic este, însă nu este obligatoriu. În cazul în care asociatul dorește să fie și angajat în societate, atunci trebuie să se întocmească și să se semneze contract individual de muncă.

 1. Avantaje asociat unic și administrator într-o societate:

În cazul în care asociatul unic al unei societăți cu răspundere limitată dorește să aibă și calitatea de administrator al societății, atunci acesta poate beneficia de pensie la asigurările sociale de stat, în măsura în care a vărsat contribuțiile de asigurări sociale aferente.

 1. Răspunderea unui asociat într-un SRL:

Asociatul/asociații într-o societate cu răspundere limitată răspund numai până la concurența capitalului social subscris. Astfel că, pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată este nevoie de constituirea unui capitalul social minim de doar 200 lei.

 1. Alegerea administratorilor:

Asociații care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulți administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării și eventuala lor remunerație, numai dacă prin actul constitutiv nu a fost dispus altfel. Pe de altă parte, aceeași majoritate de asociați poate decide asupra revocării administratorilor sau asupra limitării puterilor lor, în afară de cazul în care administratorii au fost numiți prin actul constitutiv.

 1. Întrebuințarea capitalului/bunurilor în interes personal:

Asociatul/asociații care, fără acordul scris al celorlalți asociați, întrebuințează capitalul, bunurile sau creditul societății în folosul personal sau în folosul unei alte persoane, este/sunt obligat/ți să restituie societății beneficiile ce au rezultat și să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate.

Atenție! Nici un asociat nu poate lua din resursele societății mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în interesul societății.

 1. Obligațiile principale ale AGA:

Dacă ești asociat împreună cu alte câteva persoane într-o societate, atunci cu siguranță va trebui să participi la adunarea generală a asociaților ori de câte ori aceasta se va întruni. În mod normal, administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

În calitate de asociat și membru al adunării generale a asociaților, trebuie să știi faptul că AGA are următoarele obligații principale:

 • să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
 • să desemneze administratorii și cenzorii, să îi revoce/demită și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
 • să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
 • să modifice actul constitutiv.