Metodologie selecție planuri de afaceri

Concurs Planuri De Afaceri

Sesiunea de selecție a planurilor de afaceri se desfășoara în perioada 28 septembrie – 22 octombrie 2018.

Descarcă: Metodologie selecție planuri de afaceri Antreprenor la Centru.Pdf

Descarcă clasament Sibiu-Alba-Mureș

Descarcă clasament Braşov-Harghita-Covasna

Selectarea planurilor de afaceri se va face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de evaluare, în baza punctajului obținut, dupa urmatorul calendar:

Nr. Subactivitate Perioada derulare
1. Depunere Planuri de afaceri 28.09. - 03.10.2018
2. Selectare planuri de afaceri 04.10. - 14.10. 2018
3. Anuntarea listei planurilor de afaceri castigatoare

(lista finala provizorie)

15.10.2018
4. Depunere contestațiilor 15.10. – 19.10.2018
5. Analizarea contestatilor 19.10. - 22.10.2018
6. Anuntarea liste definitive a planurilor de afaceri castigatoare si a listei de asteptare cu planurile de afaceri care au fost evaluate peste 50 puncte 22.10.2018

Selecția planurilor de afaceri se va realiza prin dispunerea planurilor de afaceri eligibile în ordinea descrescătoare a punctajelor primite, până la epuizarea bugetului.

În selectarea planurilor de afaceri se vor respecta următoarele condiții obligatorii:

1. Dintre cele 61 planuri de afaceri ce urmează a fi selectate spre finanțare:

- cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

- cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială;

- cel puțin 25% din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări;

- cel putin 10% din planurile de afaceri finanțate vor propune măsuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice.

2. În planul de afaceri se menționează codul CAEN principal și activitățile prevăzute a fi finanțate prin respectivul plan de afaceri.

3. Nu vor putea fi selectate în vederea finanțării planuri de afaceri ce se adresează activităților economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, mai exact:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari.

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţional față de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

4. Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect.

5. Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

6. Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în Regiunea Centru - zonă geografică de implementare a proiectului.