Repartizarea și decontarea dividendelor în 2019 - norme legale, calcularea și impozitarea dividendelor

Dividendele reprezintă distribuirea în bani sau în natură către acționarii unei companii, prin care aceștia beneficiază direct de profitul obținut, ca urmare a investiției lor. În articolul de mai jos vom prezenta cum sunt calculate și distribuite dividendele, dar și cum sunt impozitate, la zi cu ultimele modificări.

Ce sunt dividendele, cum și când sunt distribuite

Orice persoană, fizică sau juridică, poate să beneficieze de plata dividendelor, în condițiile în care deține acțiuni (titluri de participare) la o companie.

Dividendele reprezintă, mai exact, o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit acționarilor. Astfel, investitorii pot beneficia în urma profitului ridicat înregistrat de compania la care sunt acționari.

Alte tipuri de venituri care pot fi asimilate dividendelor sunt:

 • suma plătită peste prețul pieței de persoana juridică pentru anumite bunuri sau servicii achiziționate de la un acționar, în cazul în care acea sumă nu a fost supusă impozitului pe profit sau pe venit;
 • suma plătită de persoana juridică pentru servicii sau bunuri furnizate în favoarea unui acționar, în cazul în care plată făcută de persoana juridică este în folosul său personal.

Exista, totodată, și câteva excepții. Conform reglementarilor Codului Fiscal, nu intră în categoria dividendelor:

 • distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
 • distribuirea în bani sau în natură care a fost efectuată în cazul lichidării persoanei juridice;
 • distribuirea în bani sau în natură care a fost efectuată în cazul reducerii de capital social constituit de participanți;
 • distribuirea de prime de emisiune în mod proporțional cu partea care îi revine fiecarui participant;
 • distribuirea efectuată în cazul dobândirii sau răscumpărării titlurilor de participare proprii de către persoana juridică.

E important de mentionat că, dacă până acum plata dividendelor se făcea doar o data pe an, de la data de 15.07.2018, societățile comerciale înființate în baza Legii nr. 31/1990 pot distribui dividende trimestrial. Repartizarea trimestrială este opțională și poate fi făcută în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, sub următoarele condiții:

 • companiile care optează pentru distribuirea trimestrială trebuie să întocmească situații financiare interimare, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor sau Asociaților (AGA);
 • repartizarea trimestrială a profitului către acționari poate fi făcută în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventuale profituri reportate și sume retrase din rezervele disponibile în acest stop, din care trebuie scăzute pierderile reportate și sume depuse în rezerve;
 • în cazul în care există pierderi reportate din anii anteriori, suma care poate fi distribuită sub forma de dividende se diminuează și doar profitul rămas poate fi distribuit. Este recomandat ca, mai întâi, să fie acoperite pierderile contabile și abia apoi să se efectueze repartizarea dividendelor.
 • sumele aferente repărtizărilor interimare de dividende trebuie înregistrate în contabilitate drept creanțe față de acționari sau asociați;
 • după aprobarea situațiilor financiare anuale, se înregistrează regularizarea sumelor distribuite în cursul anului;
 • situațiile financiare interimare sunt supuse auditului, în cazul în care persoanele care le întocmesc optează pentru auditarea lor sau au obligația de auditare a situației financiare anuale;
 • situațiile financiare interimare sunt supuse verificării de cenzori, în cazul în care acestea fac obiectul verificării de către cenzori;
 • dividendele care sunt repartizate și plătite în plus în cursul anului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situației financiare anuale. Restituirea este obligatorie pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial.

Valoarea și distribuirea dividendelor sunt stabilite de Adunarea Generală a Asociaților. Dacă firma optează pentru distribuirea anuală de dividende, se va întruni Adunarea Generală a Asociatilor, la cel mult cinci luni după ce s-a încheiat exercițiul financiar. Plata dividendelor se face în baza unei hotărâri de distribuire.

În cazul în care compania nu are suficiente lichidități la momentul plății dividendelor, poate fi întocmită hotărârea de distribuire, însă plata se va face la o data ulterioară.

Nu este necesar să fie distribuită toată valoarea profitului către acționari, iar sumele care raman nedistribuite pot fi folosite pentru alte cheltuieli sau investiții. Dividendele nedistribuite se prescriu după trei ani. În 2018, de exemplu, poți distribui profitul obținut în anii 2017, 2016 și 2015.

Totodată, nu pot fi distribuite dividende din profituri fictive sau în cazul în care compania înregistrează pierderi.

După ce sunt lămurite toate aspectele, Adunarea Generală a Asociaților depune o hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului, în termen de 15 zile de la data emiterii ei, în conformitate cu prevederile legale. Aceasta hotărâre este menționată în registru și este publicată apoi în Monitorul Oficial.

De reținut faptul că această hotărâre poate constitui titlu executoriu, în baza căruia acționarii pot sa ceară executarea silită a societății .

Cum este reglementată legal plata dividendelor

Distribuirea dividendelor este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Dispozițiile speciale pentru emitenții de pe Bursa de Valori (BVB) sunt reglementate prin Legea nr. 297/2004 si prin Regulamentul CNVM 1/2006.

În general, dividendele sunt plătite de companiile care au o cifră de afaceri mare și care pot să susțină aceste plăți sau de companiile care nu au planificat alte investiții majore pe termen scurt.

De reținut faptul că firmele private nu sunt obligate să distribuie dividende acționarilor, în timp ce firmele de stat au obligația, prin lege, să distribuie mai mult de 50% din profitul obținut sub formă de dividende. În companiile private, decizia de a distribui dividende rămâne la latitudinea consiliului de administrație sau a Adunării Generale a Asociaților.

Cum sunt calculate și impozitate dividendele, obligații și excepții

Calcularea și plata impozitului pe venit din dividende fac parte din responsabilitățile plătitorului de venit. Dividendele sunt calculate ca întreg și apoi sunt împărțite acționarilor în funcție de valoarea procentuală a acțiunilor (cota de participare) deținută. Astfel, dacă un acționar deține 30% din totalul acțiunilor companiei, acesta va primi 30% din valoarea totală a dividendelor distribuite.

În ceea ce privește impozitarea veniturilor din dividende, acestea sunt impozitate conform Codului Fiscal, cu modificările aduse prin OUG nr. 79/2017, astfel:

 • 5% din valoarea totală a venitului brut;
 • plus 10% pentru plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Contribuția de 10% la CASS este calculată din venitul brut și este stabilită din baza declarației unice depuse de către beneficiar, după anul în care au fost realizate dividendele. E important de menționat că se plătește CASS doar dacă valoarea dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie.

Plata impozitului și a taxelor pentru dividende se face astfel:

 • impozitul de 5% din dividentul brut trebuie plătit la bugetul de stat, de către plătitorul de venit (societate), până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite dividendele către acționari, într-un cont unic;
 • contribuția de 10% la CASS trebuie achitată în baza Declarației unice, până la data de 25 martie a anului.

Declararea veniturilor primite din dividende, din România și din străinătate

Indiferent ca veniturile din dividende sunt obținute din țară sau din străinatate, acestea trebuie declarate dupa cum urmează:

 • Dividendele din România

Veniturile obținute din dividende primite din România trebuie declarate la ANAF de către plătitorii de venituri, prin completarea formularului 100 - Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat. Declaratia poate să fie depusă în format PDF, pe CD, împreună cu formatul pe hartie, sau pe e-mail, semnată conform prevederilor legale.

 • Dividendele din străinătate

Beneficiarii veniturilor obținute din dividendele din străinătate, care au rezidența în România, trebuie să declare anual aceste venituri. Dacă până acum acest lucru se făcea prin completarea formularului 201, acum acesta a fost introdus în declarația unică pe care contribuabilul trebuie să o completeze în fiecare an. Formularul poate fi descarcat gratuit de pe site-ul ANAF, la rubrica Formulare fiscale și ghid de completare sau direct de la sediul oficiului fiscal, prin completarea formularului.